Hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

29-10-2010 16:59

HUYỆN ỦY NHƠN TRẠCH                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO                  Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 10 năm 2010

                      *

           Số 02-HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của

Ban Bí thư Trung ương  Đảng (khóa X), về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

   

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 25/10/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương  Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác triển khai, quán triệt tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) cần nắm chắc ba mục tiêu và bảy công việc được khẳng định trong Chỉ thị 46-CT/TW (được đăng tải tại chuyên mục Đưa nghị quyết vào cuộc sống của Trang Thông tin điện tử huyện: www.nhontrach-dongnai.gov.vn). Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các chi, đảng bộ trực thuộc huyện tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo triển khai, quán triệt, hướng dẫn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực, khả thi, hiệu quả.

2. Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế; các cấp ủy Đảng, các ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

3. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị 46-CT/TW với tinh thần nghiêm túc, thường xuyên, thiết thực, tránh hình thức, phô trương trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời nêu cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa hình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-  văn hóa.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Chi, Đảng ủy cơ sở triển khai quán triệt và tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, yêu cầu nội dung của Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị mình xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46-CT/TW; kết hợp triển khai, thực hiện Chỉ thị với đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bổ sung vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan có đời sống văn hóa tốt hàng năm; tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện chỉ đạocác đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng; xây dựng quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, hộ gia đình và từng cá nhân.

3.  Thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống văn hóa, đạo đức, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa địa phương, dân tộc. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với việc đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp và thanh, thiếu niên. Gắn kết chặt chẽ ba nhiệm vụ: “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”.

4.  Thông qua hệ thống thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống sự suy thoái về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa làm suy đồi đạo đức, lối sống làm mất đi thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Văn hóa và thông tin tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội thuần phong, mỹ tục Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tư tưởng- văn hóa cho các cơ quan thông tin đại chúng trong huyện và trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.     Ban Tuyên giáo cơ sở, Tuyên huấn các chi đảng bộ trực thuộc huyện, Tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

3.       Đề nghị Phòng Văn hóa và thông tin tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa; đồng thời phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội thông qua các hình thức đội thông tin lưu động, bên cạnh đó có các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như: panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,…

4.     Đài truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện mở chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chống sự xâm nhập và tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại; phát hiện, biểu dương những điển hình tốt, gương tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo và các khu công nghiệp.

5.     Đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo, Huyện Đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới cho học sinh và sinh viên và cho thanh, thiếu niên; tăng cường hoạt động văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, gắn hoạt động với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

6.     Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện căn cứ đối tượng học tập gắn nội dung bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng kiến thức về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Ban Tuyên giáo cơ sở, Tuyên huấn các chi đảng bộ trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

                                                                             K/T TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                        Lê Ngọc Lân